Tietosuojaseloste - Länsitekniikka Oy

  Etusivu/Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Länsitekniikka Oy
Y-tunnus: 0982841-0
Nummenkatu 18, 26100 Rauma
.
puh. 044-502 6100

2. Rekisteriasioiden yhteystieto

Länsitekniikka Oy
Y-tunnus: 0982841-0
Nummenkatu 18, 26100 Rauma
.
puh. 044-502 6100

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään Länsitekniikka Oy:n ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon, asiakassuhteen ylläpitoon, viestintään, projektien hoitamiseen, asiakashankintaan ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää rekisteröidyn tarpeellisia yksilöintitietoja sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannata tarpeellisia tietoja:
• Yrityksen nimi, Y-tunnus
• Yhteystiedot, kuten yhteyshenkilöt (nimi), asema yrityksessä, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, osoitteet, www-sivut
• Mahdolliset tiedot yhteydenotoista, tapaamisista
• Laskutustiedot, maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään. Sähköisistä järjestelmistä ja tallennusvälineistä tiedot poistetaan pysyvästi ja muu kuin sähköinen tieto hävitetään silppurilla tuhoamalla.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin liiketoiminnallisesti sille on perustetta. Tietoja käsitellään ja säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen vielä tarpeelliseksi katsotun ajan.

Kirjanpitolain tai jonkun muun määräävän lain velvoitteista johtuen, tietoja voidaan joutua säilyttämään em. pitempään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta/yritykseltä mahdollisen asiakassuhteen luomiseksi ja sen aikana. Tietoja voidaan kerätä puhelimitse, sähköpostilla tai käyttämällä julkista tietolähdettä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja. Sähköiset tiedostot, jotka sisältävät henkilötietoja, käytetään salasanasuojausta.

8. Tietojen säilytys ja suojaus

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on pääsy vain henkilöillä, jotka työnsä puolesta käsittelevät henkilötietoja.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksenvaatimuksia.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän digitaalisen rekisterin käyttö on suojattu ja sen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11. Tietojen tarkistus ja korjaus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän sähköpostiin. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista rekisterin pitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna sähköpostilla osoitteeseen ..